ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)

ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)

Atatürk İlkeleri
Her yıl garanti soru gelen bir konu ilkeler ve çok karıştırılır.Nedeni is İlkerlin tek başlarına değil de birbirleri ile ilişkili oluşlarıdır.Şimdi direk İlkerlerden başlayarak yapılan yeniliklerin hangi ilke yada ilkelerle ilişkili olduğunu açıklamak konuyu daha çok karmaşıklaştıracak ki bütün kaynaklar böyle bir yola başvurmuş.Şimdi biz önce kabaca İlkeler hakkında biraz bilgi edinelim ki daha sonra ayrıntılı olarak girdiğimizde ilkenin diğer ilkeyle neden ilişkili olduğnu kavrayabilelim ve bu konuyuda halledelim.

Atatürkün 6 adet temel 6 adet ise bütünleyici ilkesi vardır.bütünleyicilerin sayısı belki arttırılabilir ama genel çerçeve içinde nutuktan yararlanaılar 6 diyelim ana kaynak nutuk olsun.

A-TEMEL İLKELER

1-CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyet bir yönetim biçimi olup halkın kendini yönetecek kişiyi seçmesidir.Halk egemenliğidir.Halk bu işlemi seçimlerle yapar ve demokrasi kavramı çerçevesinde çoğunluğun istediği olur.

Kişiler,aileler,belli grupların mutlak egemenliği yoktur.Egemnlik halka aittir.

2-LAİKLİK

Temel anlam olarak din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.Yani devlet din kurallarına göre yönetilmez.Laiklik dinsizlik anlamında değildir ve dine saygı temel felsefesidir.

3-MİLLİYETÇİLİK

Burada bahsi geçen milliyetçilik Atatürk milliyetçiliğidir.Irkçılıkla çok uzaktır.Burdaki milliyetçilikten kasıt Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.dil ,kültür,tarih,ülke ve ortak tarih birliğidir.

4-HALKÇILIK
Herkesin kanunlar önünde dil,din,ırk ayrımı gözetmeksizin eşit olmasıdır.Toplumsal eşitliktir.Halkın yönetime eşit biçimde katılmasını esas alır.

5-DEVLETÇİLİK

Devletin görevi vatandaşın refahı ve mutluluğu için elinden ne geliyorsa yapmaktır.Daha çok ekonomik boyutludur


6-İNKILAPÇILIK


Çağın şartlarına uygun hareket etemek ve bu doğrultuda yenilikler yapmaktır.


B-BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

1-Milli Egemenlik:Halkın yönetimde egemen olması
2-Milli Birlik ve Beraberlik
3- Akılcılık ve Bilimsellik
4-Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
5-İnsan ve İnsanlık Sevgisi
6- Yurtta Sulh Cihanda Sulhsmileyış politikanın temel felsefesidir


Evet taslak olarak ilkeler bunlar inanıyorum ki bütünleyici ilkeri okurken temel ilkelerden birkaçı ile eşleştirdiniz.

Şimdi kendinize yukarıdaki ilkeler hakkında sorular sorun ve ilkeler deyince aklınıza az da olsa bir şeyler geliyor mu?Eğer geliyorsa okumaya devam ama eğer gelmiyorsa yukarıya dönüp bi tekrar edin.


ATATÜRK İLKELERİ

1-CUMHURİYETÇİLİK
Halk egemenliğidir,halkın iradesidir.Halk egemenliğe sahip olduğu için kendi iradesi ile kendini yönetecek kişileri seçer.Bir yönetim şeklidir ve Romada ortaya çıkmıştır.Ülkemizde 29 ekim 1923 te ilan edilmiştir.Ve dolayısıyla ilkelerden ilk uygulamaya konulanıdır.Yönetime gelenler ömür boyu yönetimde kalmazlar ve Cumhuriyet aynı zamanda güçler ayrılığı ilkesini mecburi kılar.
Cumhuriyetçilik ilkesini uygulanması kendiliğinden milliyetçilik ve Halkçılık ilkerini ortaya koyar.O halde Cumhuriyetçilik ilkesini bütünleyeci ilkeler halkçılık ve milliyetçiliktir.

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili olarak yapılanlar

TBMM nin açılması

1921 Anayasası

Saltanatın kaldırılması:Saltan babadan oğla geçen yönetim şekli.Yöneticiler dini kurallara göre devleti yönetirler ve Yavuzun Mısır seferi ile halifelikle birşeşmiştir.Dolayısıyla saltanatın kaldırılması aynı zamanda laiklik ilkesi ilede ilgilidir.

Cumhuriyetin ilanı

Siyasi Partilerin kurulması

Ordunun siyasetten men edilmesi

Kadına seçme ve seçilme özgürlüğü verilmesi:Halk egemenliğinden bahsederken eğer kadın ayrı erkek ayrı dersek bu halk egemeliği olmaz çünkü halkı sadece erkekler oluşturmaz.Bunun yanında herkesi eşit olarak gördüğümüzden dolayı bu aynı zamanda Halkçılıklada ilgili olur.

Cumhuriyetçilikla kazanılınanlar

Cumhuriyet, bütün vatandaşlara devlet yönetimine eşit şekilde katılmayısağlamıştır.

Türk toplumunun gelişmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır.

Atatürkün sözleri ile Cumhuriyetçilik
Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek esitlik ve adaletin devamlı sekilde saglanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenligin kurulmus bulunmasına baglıdır.
Bundan doyalı hürriyetinde esitliginde adaletinde dayanak noktası milli egemenliktir.Cumhuriyetçilik

Unutulmalıdır ki, milletin hakimiyetini bir sahısta veyahut mahdut eshasın elinde bulundurmakta menfaat bekleyen cahil ve gafil insanlar vardır.Cumhuriyetçilik

Bizim telakkimize göre, siyasi kuvvet, milli irade ve egemenlik, milletin bütün halinde müstereksahsiyetine aittir, birdir. Taksim edilemez, ayrılamazve baskasına bırakılamaz.Cumhuriyetçilik

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karsısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur.Cumhuriyetçilik

Her türlü basarının sırrı, her türlü kuvvetin, kudretin gerçek kaynagı, milletin kendisi olduguna kanaatimiz tamdır.Cumhuriyetçilik r11; Halkçılık

Egemenlik kayıtsız sartsız milletindir.Cumhuriyetçilik r11; Halkçılık

Efendiler, bu durum karsısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete dayanan, kayıtsız sartsız, bagımsız yeni bir Türk
devleti kurmak! Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik

Kuvvet birdir; oda milletindir.Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik


2-LAİKLİK

Devletin kurallarının din kurallarına göre değil akla ve bilime dayandırılmasıdır. Devlet halkın dini inançlarına karışmaz. Din; İnsanın
vicdanına bırakılmıştır.Atatürkün en çok tartışılan ilkesidir.Bu arda lafı gelmişken irtica ne demek.İrtica eskiyi istemektir fakat burada eski rejime göre eskidir.Yani diyelim ki biz seneye krallıkla yönetilmeye başladık.biz çıkarda Cumhuriyeti istiyoruz dersek biz irticacı olmuş oluruz.Karıştırmayalım.

Laiklik ilkesi ile ilgili yapılan çalışmalar

Saltanatın kaldırılması(cumhuriyetçilile deilgili

Alifeliğin kaldırılması

ŞEriye ve efkaf (din işleri bkalığı) vekaletini kaldırılması

Tevhid-i tedrisat kanunu:eğitim öğretim birleştirldi ve kız erke bütün çocukların eğitim göremesini istediği için bir eşitlik söz konusu ve dolayısıyla Halkçılıkla da ilglidir.

Medeni Kanun:Halkçılıklada ilgili

Kılık kıyafet kanunu

Tekke ve zaviyelerin kpatılması

Devletin dini islamdır ibaresinin anayasadan çıkarılması

Latin harflerinin kabulu

Milletvekillerini yemin şeklini değiştirilmesi

Anayasa laiklik ilkesini girmesi.


Atatürkün Laiklik ilkesi ile ilgili söyledikleri

Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti,seyhler, müritler memleketi olamaz. En dogru, en hakiki yol medeniyet yoludur.Laiklik

Her fert, istedigini düsünmek, istedigine inanmak,kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak,mensup oldugu bir dinin icaplarını yapmak veyayapmamak hak ve hürriyetine maliktir.Laiklik

Dünyada her sey için, medeniyet için, basarı için en hakiki mürsit (yol gösterici) ilimdir, fendir.Laiklik - inkılapçılık

Türk milletinin yürümekte oldugu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttugu mesale, müspet ilimdir.Laiklik - inkılapçılık

Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz.Düsünüse ve düsünceye muhalif degiliz.
Laiklik

Biz sadece din islerini, millet ve devlet isleriyle karıstırmamaya çalısıyoruz.Laiklik

Egitim ve ögretimi birlestirmedikçe aynı fikirde, aynı zihniyette fertlerden kurulu bir millet yapmaya imkan aramak abesle ugrasmak olmaz mı idi? Dünyamedeniyet ailesinde saygı toplayan bir yerin sahibiolmaya layık Türk Milleti, evlatlarına verecegi egitimi
mektep ve medrese adında birbirinden büsbütün baska iki çesit kurulusa bölmeye katlanabilir miydi?Laiklik

Bugün ilmin, fennin, bütün kapsamıyla medeniyetin saçtıgı ısık karsısında filan veya falan seyhin irsadıyla maddi ve manevi saadet arayacak kadar ilkel insanların medeni Türk toplumunda
varolabilecegini asla kabul etmiyorum.Laiklik


Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için yüzkarasıdır.Laiklik

Mukaddes inançlarımızı ve vicdanlarımızı çaprasık ve degisken olan ve her türlü menfaat ve ihtirasların tecellisine sahne olan siyasetten ve siyasetle ilgili bütün hususlardan bir an evvel ve kesin olarak
kurtarmak milletin, dünya ve ahiret saadetinin emrettigi bir zarurettir.
Laiklik

Bazı kimseler zamanın yeniliklerine uymayı kafir olmak sanıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır.Laiklik

ntisap etmekle bahtiyar oldugumuz islam dinini,asırlardan beri alısılmıs oldugu üzere bir siyasetvasıtası mevkiinden kurtarmak ve yükseltmeninelzem oldugu hakikatini müsahade ediyoruz.Laiklik
3-MİLLİYETÇİLİK

Atatürk milliyetçiliği dil,kültür,ülke ortak geçmiş birliği,vatan ve bayrak birliğidir.
Kişinin ait olduğu millet için çalışma ve bu bilinci diğer kişilere
ulaştırmasıdır.Milliyetçiliğin en önemli ilkesi millet olmaktır. Atatürk milliyetçiliğinde ırk esası değil vatandaşlık temel alınmıştır. Türk vatandaşı olan her kes Türk kabul edilmiştir.
Atatürk milliyetçiliği ırkçı değildir. Tam bağımsızlık ilkesine dayanır. Çağdaş uygarlık seviyesine çıkmayı amaçlar.

Kurtuluş savaşı Bu ilkeye göre yapılmıştır.(misak-ı millide,Erzurum kongresinde hatırlayınr30smiley

Atatürkr17;e göre bir insan topluluğunun millet sayılabilmesi için r0;Zengin bir hatıra
mirasına, birlikte yaşamak hususunda samimi olmaya, sahip olunan mirasın
korunmasını birlikte sürdürebilmek konusunda ortak amaç olmasına, sevinçte ve
üzüntüde beraber olmayar1; ihtiyaç vardır.
Türk milliyetçiliğinin amacı, Türkr17;ün her alanda
yükselmesidir.

Milletimiz iç dış tehditler karşı birleşmesi milliyetçilik ruhu ile ilgilidir.
Şuan bize yaşatılmaya çalışılan kürt Türk kavgaları milli birlik ve beraberlikle ilgilidir.

Milliyetçilik ilkei ile ilgili yapılan çalışmalar

Devletimizin isminde Türk adının bulunması

Misak-ı millinin kabulü

Kapitülasyonların kaldırılması

Türk dil ve Türk tarih kurumlarının kurulması

Kabotaj kanunu(limanların kullanılması)

İzmir iktisat kongresinde misak ı iktisadinin kabulu

Atatürkün milliyetçilikle ilgili sözleri

Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yasamıs ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmis birnkavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz
yasamamıstır, yasayamaz ve yasamayacaktırMilliyetçilik

Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve serefli bir millet olarak yasamasıdır. Türkr17;ün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet
esir yasamaktansa mahvolsun evladır. Binaenaleyh,ya istiklal, ya ölüm!Milliyetçilik
Milliyetçilik

Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve sümullü (kapsamlı) medeniyetlere de sahip olmustur. Bunuaramak, tetkik etmek, Türkiyer17;ye ve cihana bildirmek
bizler için bir borçtur. Türk çocugu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.Milliyetçilik

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun,bagımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karsısında usak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz.Milliyetçilik

Ben 1919 senesi Mayısr17;ı içinde Samsunr17;a çıktıgım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin asaletinden dogan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı.Milliyetçilik

Özgürlük ve bagımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en degerli mirası olan bagımsızlık askı ile dolu bir adamım.Milliyetçilik

Türk dili, Türk milleti için mukaddes bir hazinedir.Çünkü Türk milleti geçirdigi nihayetsiz badireler içinde, ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının,menfaatlerinin yani bugün kendi milliyetini yapan her seyin dili sayesinde muhafaza olundugunu
görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir.Milliyetçilik


Türk milleti bagımsız yasamıs ve bagımsızlıgı varolmanın yegane kosulu olarak kabul etmis cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür
olmadan yasamamıstır, yasayamaz ve yasayamayacaktır.Milliyetçilik

Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve serefli bir millet olarak yasamasıdır. Bu ilke ancak tam istiklale sahip olmakla gerçeklestirilebilir. Milliyetçilik

Muhtaç olduğunu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.milliyetçilik.


4-HALKÇILIK


Halk nedir? Bir mileti devleti oluşturan insanlar topluluğudur.Halkçılık ilkesi herkesin eşit olduğunu savunur.hiç bir tolumsal grubun yada meslek grubunun egemenliği yoktur halkta.Herkes eşittir.Ve halkı değişki insan grupları oluşturur.Bu açıklamalardanda aklınıza geleceği gibi halkçılık Cumhuriyetçiliki ve milliyetçiliğin sonucudur.
Bu ilke ile Türk toplumu yönetime katılma, kanunlar önünde eşit olma ve devletin imkanlarından eşit olarak faydalanma olanağına kavuşmuştur.

Bu ilke doğrultusunda yapılanlar

TBMM nin açılması:Herkesi eşit bir şekilde yönetim katılması,halkın iradesi

Saltanatın kaldırılması:kişi egemenliği değil halk egemenliği geldi

Medeni kanunun kabulu.Halkın daha iyi şartlar altında yaşaması.Aynı zamanda laiklik ile de ilgilidiri.

Soyadı kanunu:İnsanlara ayrıcalık sağlayan lakaplar kaldırıldı.

Kadınlara siyasi hakların verilmesi:Herkes eşit.Aynı zamanda cumhuriyetçilikle ilgili

Tevhidi tedrisat kanunu:Herkesin eğitim hakkından yararlanması.Laiklikle de ilgili

Kılık kıyafet kanunu:Yine laiklilede ilgisi var

Teşkilat ı esasiyede ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir derken yine halkçılık vardır.

Atatürkün haçlılık ile ilgili sözleri

Bizim halkımız menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde degil, aksine varlıkları ve çalısmalarının sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir.
Halkçılık

Milli servetin dagıtımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarfedenlerin daha yüksek refahı, milli birligin muhafazası için sarttır. Bu sartı daima göz önünde tutmak, milli birligin temsilcisi olan devletin mühim vazifesidir. Halkçılık

Hükümetin varlıgının sebebi, memleketin asayisini,milletin huzur ve rahatını temin eylemektir. Bütün memlekette gerçek bir asayis hakim olmalıdır. Millet büyük bir huzur ve emniyet içinde müsterih bulunmalıdır.Halkçılık

Gaye, sınıf mücadelesi yerine ictimai tesanüdü (Sosyal dayanısmayı) saglamaktır.
Halkçılık

Türkiyer17;nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah,mutluluk ve zenginlige layık olan köylüdür.Halkçılık


Bizim nokta - i nazarımız; kuvvetin , kudretin, hakim idarenin dogrudan dogruya halka verilmesidir.Halkçılık - Cumhuriyetçilik

Biz memleket halkı fertlerinin ve çesitli sınıf mensuplarını birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve mahiyette görürüz; hepsinin menfaatlerinin aynı derecede ve aynı esitçilik duygusuyla teminine çalısmak isteriz. Halkçılık

Bizim bildigimiz demokrasi bilhassa siyasidir; Onun hedefi milletin idare edenler üzerindeki murakabesi sayesinde, siyasi hürriyeti temin etmektir.Halkçılık

Bence bizim milletimiz, birbirinden çok farklı menfaatleri t akip edecek ve bu itibarla birbiriyle mücadele halinde buluna gelen çesitli sınıflara sahip degildir. Mevcut sınıflar birbirlerine ihtiyaç duyan ve kendilerine ihtiyaç duyulan mahiyettedir.

Artık bugün demokrasi fikri, daima yükselen bir denizi andırmaktadır. Yirminci asır, birçok müstebit hükümetlerin, bu denizde boguldugunu görmüstür.Halkçılık

Memleketin basında Ortaçagın en insafsız belası olarak hala musallat duran asarın kaldırılmasını yüce meclise teklif edebilecek bir ekonomik seviyeye cumhuriyet idaresinin bir senede ulasmıs olması,cidden memnuniyet vericidir.Halkçılık

Her Türk çiftçinin ailesinin geçinecegi ve çalısacagı topraga sahip olması mutlaka gereklidir. Vatanın saglam temeli ve bayındır hale getirilmesi su esastadır.Halkçılık5-DEVLETÇİLİK

Bu ilkde devletin ekonomik hayatın içine girmesini savunur.bu anlayışa göre devlet
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel
faktörüdür. Devlet bu alanlardaki geniş faaliyetleri yürütmekle görevli, güçlü ve
geniş yetkilere sahiptir.
Ancak daha dar anlamda devletçilik, r0;devletin ekonomik alanda doğrudan doğruya
müdahalesini öngören bir sistemdir.r1; Devletçiliğin ekonomik alandaki görünümü,
karma ekonomi şeklinde olmuştur. Devletçilikte asıl uygulama alanı ekonomide
görüldüğünden, devletçilik ve karma ekonomi eş anlamda kullanılmıştır.
Bu ilke sayesinde Türkiye ilk defa plânlı ekonomiye geçmiştir.
Devlet eliyle önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir.
Teknik eleman eksikliğinin giderilmesi sağlanmıştır.
Ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıkların giderilmesinde önemli rol
oynamıştır.
Türk çiftçisine ürünlerini en iyi şekilde değerlendirme fırsatı sağlamıştır.

Görüldüğü gibi bulması en kolay ilke.Eğer soruda ekonomiyle ilgili bir şey varsa bu devletçiliktir.

Bu basit olduğu için gereksiz sözler yazıp kafanızı karıştırmayım bu böyle işte.

6-İNKILAPÇILIK

İnkılapçılık ilke ve inkılapları korumayı zamana göre uygun hale getirmeyi amaçlar.Zamanı geldiğinde inkılpalar zamana göre değişmeli ve yenilenmelidir.Bu ilkede gençlik önemlidir.Yani Cumhuriyetin gençlere emanet edilmesi onun zaten sürekli yenilenmesi sonucunu doğuracaktır.Fakat bu görüşte sadece Ata vardır.Şuan gerek siyasi gerek sivil toplum örgütlerini gençlerle ilgili çalışmalarında nedense hep 45-50 yaş üstü genç arkadaşlar var.
Bu ilke Türk toplumunu çağdaş medeniyetlr seviyesine çıkarmayı hedefler.BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

1-Milli Egemenlik:
Cumhuriyetçilik ilkesini bütünler

2-Milli Birlik ve Beraberlik
Halkçılık ve milliyetçilik ilkesini bitinler

3-Akılcılık ve Bilimsellik
Hayatın her alanında akılcılık ve bilimselliği benimsediği için laiklikle ilgilidir.

4-Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
İnkılapçılık ilkesini bütünler

5-İnsan ve İnsanlık Sevgisi

Kendi vatanı baz alındığında milliyetçilik,dünyayı baz aldığımızda halkçılık ilkesini bütünler

6- Yurtta Sulh Cihanda Sulhsmileyış politikanın temel felsefesidir
Yine kendi vatanındaki barı istemek milliyetçilki.Başak ülkelerdekini istemek is halkçılıkla ilgilidir.Uluslar arası cemiyetler paktlar hep bu doğrultuda üye olunmuştur.


"rakibedursun"
"CUMHURİYETÇİLİK"
1-Demokrasi
2-Milli egemenlik
3-Seçim
4-Ulusal egemenlik
5-Çok partili rejim

"MİLLİYETÇİLİK"
**Milli bagımsızlık
**Ülkeyi yükseltme
**Türk
Milliyetçilik içinde olalar
1-Dil birliği
2-Vatan birliği
3-Ülkü birliği
Olmayanlar
1-Din birliği
2-Irk birliği

"HALKÇILIK"

1-Cumhuriyetçilik+Milliyetçilik=Halkçılık
2-***Eşitlik
3-Ayrıcalıklı bir sınıfın olmaması
4-Halkın yararına

"LAİKLİK"
1-Din ve devlet işlerinin ayrılması
2-Akılcılık ve bilimsellik
3-Çagdaşlık

"DEVLETÇİLİK"
***Ekonomide uygulanır
1-Bir zorunluluktur
2-İhtiyaçtan doğmuştur
***Kamulaştırma
1-Yap-İşlet-Devret anlayışı
2-Ekonomide devlet yol göstericidir

"İNKILAPÇILIK"

1-Batıcılık ve çagdaşlaşma
2-Devrim yapma
***Bütün ilkelerin dinamik kalmasını saglar
***En kapsamlı ilkedir.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!!

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !